Regulamin serwisu
Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Wynajmiemy domenę tbs-wroclaw.pl
Jeżeli jesteś zainteresowany pisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Pojęcia użyte w Regulaminie serwisu

Właściciel – właściciel serwisu internetowego tbs-wroclaw.pl jest firma Inmedin Sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP: 897-18-02-657, REGON: 022526015
Regulamin – niniejszy dokument,
Serwis – zintegrowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona przez Właściciela w sieci Internet w postaci serwisu WWW, czyli usługi sieciowej opartej o protokół http (lub ewentualnie inny), zawierająca informacje udostępnione przez Właściciela i prezentowane przez podmioty trzecie względem Właściciela,
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez co rozumie się komunikację z Serwisem (wysyłanie, odbieranie danych i informacji),
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie,
Wizerunek – podobizna Użytkownika, która umożliwia identyfikację Użytkownika,
Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu konta Użytkownika Zarejestrowanego poprzez podanie przez Użytkownika danych (w szczególności: loginu, nazwy użytkownika, adresu e-mail, miasta, województwa) niezbędnych do dokonania rejestracji,
Materiał – informacje tekstowe, graficzne, odsyłacze (adresy URL), a także inne dane posiadające formę elektroniczną przekazywane za pomocą dedykowanych formularzy, systemów, oprogramowania,
Cookie – informacja tekstowa zapisywana w pliku cookie.txt komputera Użytkownika przechowująca informacje wspomagające korzystanie przez Użytkownika z serwisu, a także ewentualne dane statystyczne lub inne określone Regulaminem Nadrzędnym,
Przeglądarka Internetowa – program umożliwiający poruszanie się po serwisach internetowych za pomocą protokołu w pełni zgodnego z HTTP/1.1 (RFC 2616).

§ 1 Postanowienia ogólne
     1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego tbs-wroclaw.pl
     2. Korzystając z Serwisu internetowego tbs-wroclaw.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje treść jego postanowień.
 
§ 2 Korzystanie z Serwisu
     1. Korzystanie z Serwisu w sposób inny niż: zgodny z netykietą (zasadami dobrego współżycia w Internecie), zagrażający stabilności funkcjonowania Serwisu, powodujący możliwość utracenia danych udostępnianych lub powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Serwisem, a także z wykorzystaniem funkcji i procedur oraz oprogramowania nieprzeznaczonego do używania jako przeglądarka internetowa bez zgody Właściciela jest zabronione.
     2. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których Właściciel udostępnił narzędzia lub procedury służące do komunikacji z Serwisem z jednoznacznym zaproszeniem do korzystania z nich.
     3. Zabrania się przekazywanie do Serwisu, szczególnie w miejscach gdzie proces publikacji jest zautomatyzowany, Materiałów zawierających treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszające prawa lub dobra osób trzecich w tym Właściciela, naruszające dobre obyczaje i niezgodne z zasadami dobrego współżycia społecznego.
     4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z poszanowaniem dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów prawa, w tym: prawa prasowego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również prawa patentowego w odniesieniu np. do wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, do których Użytkownik nie posiada prawa do ich udostępniania i publikowania.
     5. Właściciel lub ich przedstawiciele, którzy mają nadane przez Właściciela odpowiednie uprawnienia mogą bez obowiązku podania uzasadnienia usuwać, modyfikować lub blokować w całości lub części Materiały określone jako Zabronione. W przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów prawa Użytkownik może ponieść odpowiedzialność za udostępnianie Materiałów Zabronionych.
     6. Użytkownik serwisu, który zauważy Materiał Zabroniony winien zgłosić to Właścicielowi z użyciem funkcji „kontakt” z podaniem adresu URL i określenia treści Materiału Zabronionego.
     7. Publikowanie jakichkolwiek Materiałów lub ich części, a także utworów powstałych na podstawie części lub całości Materiałów znajdujących się w Serwisie w innych źródłach z wykorzystaniem jakiejkolwiek technologii jest Zabronione bez licencji udzielonej przez Właściciela osobie, podmiotowi, instytucji, która te dane chce publikować. Materiały publikowane w ramach Serwisu są objęte przepisami Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i mogą być oznaczone znakiem wodnym lub inną metodą umożliwiającą ich identyfikację.
     8. Użytkownik może skorzystać z usług płatnych świadczonych w serwisie tbs-wroclaw.pl.
     9. Użytkownik w przypadku korzystania z usług płatnych zostanie wcześniej poinformowany.
    10. Użytkownik w przypadku korzystania z usług płatnych każdorazowo może wcześniej zapoznać się z cennikiem.
    11. Regulamin obsługi płatności jest Regulaminem Nadrzędnym w stosunku do niniejszego Regulaminu rozumie się przez to także Regulamin firmy obsługującej płatności.
 
§ 3 Użytkownicy
     1. Użytkownik dokonujący Rejestracji, a także weryfikacji konta Użytkownika Zarejestrowanego, oświadcza iż podane przez niego dane osobowe w zakresie wymaganym przez formularz Rejestracji są prawdziwe oraz wyraża zgodę na:
          a) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela w zakresie niezbędnym do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Właściciela z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej na korzystanie z udostępnionych Materiałów,
          b) przesyłanie z wykorzystaniem elektronicznych kanałów Materiałów traktujących o sprawach istotnych z punktu widzenia Właściciela Serwisu.
          c) przesyłanie za pomocą elektronicznych kanałów Materiałów reklamowych, promocyjnych Właściciela lub współpracującym z nim podmiotów i innych Materiałów wysyłanych w celach statystycznych. Zgoda ta może być cofnięta w ciągu 14 dni na wniosek Użytkownika z poziomu funkcji udostępnionej w Serwisie, lub jeśli taka nie istnieje po skutecznym poinformowaniu Właściciela ze wskazaniem jednoznacznych danych identyfikujących Użytkownika.
     2. W przypadku podejrzeń Właściciela serwisu w stosunku do prawidłowości danych podanych przez Użytkownika Właściciel ma prawo do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika faktu podania prawidłowych danych. Uprawdopodobnienie danych przez Użytkownika winno być wykonane w sposób wskazany przez Właściciela lub Serwisu.
     3. Użytkownik umieszczający Wizerunek swój i ewentualnie osób trzecich wyraża zgodę na prezentację Wizerunku swojego i osób trzecich, a także oświadcza, iż posiada pewne prawo do prezentacji Wizerunków osób trzecich.
     4. Wizerunek Użytkownika może być udostępniony w Serwisie Właściciela przy Materiałach umieszczonych przez Użytkownika, a także w ewentualnych spisach Użytkowników Serwisu lub w wynikach funkcji wyszukujących znajdujących się w Serwisie.
     5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnienia i publiczne udostępnienie Wizerunku, a także Materiałów przekazanych przez Użytkownika do Serwisu w innych mediach, udostępnienie dotyczy także przekazania Materiałów innym podmiotom za zgodą Właściciela Serwisu.
     6. Właściciel Serwisu posiada prawo uprzywilejowania wybranych Użytkowników poprzez nadanie im specjalnych uprawnień związanych ze swobodą publikacji i weryfikacji Materiałów znajdujących się w Serwisie.
     7. Właściciel serwisu ma prawo bez uzasadnienia do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika Zarejestrowanego lub do usunięcia takiego konta wraz lub bez Materiałów opublikowanych przez Użytkownika.
     8. Właściciel serwisu może wynagrodzić, po wcześniejszym ustaleniu formy wynagrodzenia, Użytkownika za przesłanie na wyłączność Właścicielowi serwisu Materiałów, które:
          a) nie ukażą się w ciągu tygodnia w innych ogólnodostępnych mediach przed ich opublikowaniem w Serwisie Właściciela,
          b) Właściciel może bezterminowo eksploatować, powielać z użyciem wszelkich form elektronicznych i papierowych oraz je przystosowywać do innych form publikacji, a także udostępniać ogółowi Użytkowników i osobom trzecim zarówno w postaci dostarczonej jak i w innych utworach każdej postaci w rozumieniu Prawa Autorskiego.
     9. Zasady wynagrodzenia Użytkownika za przesłane Materiały, jeśli miałoby być ono materialne należy wcześniej ustalić z Właścicielem przesyłając na adres Serwisu w formie elektronicznej dokładny opis Materiału tekstowego i próbki ewentualnych Materiałów multimedialnych oraz koniecznym wyraźnym i jednoznacznie interpretowalnym zapisem, iż Materiał może być udostępniony jedynie za zapłatą wynagrodzenia.
     10. Co do Materiałów przesłanych do Użytkownika w innej formie lub bez zaznaczenia, iż jest to materiał, za który Użytkownik oczekuje wynagrodzenia przyjmuje się, iż Właściciel ma prawo do ich publikacji i udostępniania na zasadach identycznych jak Materiały objęte wynagrodzeniem, niemniej jednak bez wynagrodzenia z zastrzeżeniem podania pseudonimu Użytkownika.
 
§ 4 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
     Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Polityka prywatności służy w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Administratorem danych jest spółka Inmedin sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078, NIP: 897-18-02-657, Regon: 022526015. wpisana do KRS nr 0000529744 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym przede wszystkim:
     - Google, adres: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
W celu uzyskania pełnego dostępu do wybranych treści i usług oferowanych w ramach Serwisu wskazane jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie za pomocą formularza Rejestracji. Rejestracja taka pozwala na większą samodzielną kontrolę i zarządzanie Materiałami tworzonymi przez Użytkownika. Formularz Rejestracji Użytkownika zawiera szereg informacji, w tym dane osobowe, jednakże przy jego tworzeniu staraliśmy się, aby danych wymaganych do rejestracji było jak najmniej. Może się zdarzyć, jednakże jest to każdorazowo podkreślane i zaznaczane, że niektóre usługi (funkcje) wymagają podania danych osobowych Użytkownika niezależnie od formularza rejestracji, do tego typu usługi (funkcje) mogą należeć: formularze kontaktowe, formularze konkursowe, formularze ankiet, itp.

Dane osobowe zawarte w formularzu Rejestracji, jak również inne zabrane przez nas dane przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 
Prawo do weryfikacji i zmian w danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia uniemożliwi ich świadczenie. Każdy Użytkownik Zarejestrowany posiada prawo do zmiany, modyfikacji (w tym usunięcia) podanych przez siebie danych osobowych.
 
Udostępnienie danych osobowych
Właściciel zobowiązuje się bezterminowo do braku działań związanych ze sprzedażą i użyczeniem zgromadzonych danych osobowych dla innych podmiotów, instytucji, osób w kontekście danych osobowych danego Użytkownika. Właściciel może ujawnić dane zbiorcze, zestawienia statystyczne, które nie zawierają kompletnych danych pozwalających zidentyfikować Użytkownika podmiotom trzecim w celach statystycznych i informacyjnych.
Powyższe nie dotyczy zobowiązań Właściciela Serwisu do udostępnienia danych osobowych Użytkownika organom państwowym na ich wniosek w celu umożliwienia prowadzenia im postępowań.
 
Zbieranie danych statystycznych i dopasowanie treści
Serwis może zbierać i zapisywać na komputerze Użytkownika dane statystyczne lub/i wspomagające działanie serwisu poprzez dopasowanie treści dla Użytkownika niezależnie od danych osobowych za pomocą technologii cookie (z wykorzystaniem plików cookie.txt). Użytkownik w każdym momencie korzystania z serwisu może wyłączyć w swojej Przeglądarce Internetowej obsługę plików cookie, aczkolwiek taka zmiana może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
Informacje o ustawieniach w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:
- Internet Explorer, https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
- Mozilla Firefox, https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
- Chrome, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
- Opera, http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.
 
Serwis jak zdecydowana większość serwisów umożliwiających Rejestrację ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników, ograniczenie ich odpowiedzialności, ale także ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa samego Serwisu może zbierać dane dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników (adresy IP, odwiedzone strony Serwisu, daty logowań, uzupełnień formularzy, wyświetlone treści, etc.).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt:
Adres korespondencyjny:
Inmedin sp. z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
§ 5 Postanowienia końcowe 
     1. Użytkownik ma prawo do wglądu w Regulamin w siedzibie Właściciela Serwisu, a także do jego utrwalenia w jakiejkolwiek formie z zachowaniem pełni brzmienia. Właściciel zastrzega sobie prawdo do modyfikacji zapisów obowiązującego Regulaminu, dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest dostępny w każdym czasie z wyłączeniem okresu, w którym Serwis zawierający regulamin nie funkcjonuje, za pośrednictwem funkcji nazwanej „Regulamin”, „Regulamin serwisu”, „Regulamin korzystania z Serwisu” lub podobnej sugerującej bezpośrednio jej związek z Regulaminem.
     2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
          a. prawidłowość zamieszczonych w Serwisie Materiałów, w tym, w szczególności Materiałów tworzonych przez Użytkowników niepowiązanych z Właścicielem mimo dochowania szczególnej staranności przy zarządzaniu Materiałami,
          b. za wykorzystanie przez Użytkowników Materiałów znajdujących się w Serwisie do jakichkolwiek działań, które nie są związane z normalnym użytkowaniem Serwisu ich udostępnianiem osobom trzecim i nieautoryzowanym wykorzystaniem,
          c. za podjęte przez Użytkowników decyzje wynikające z dostępu do Materiałów udostępnionych przez Serwis,
          d. skutki związane z awarią Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w Serwisie danych,
          e. Materiały znajdujące się w Serwisach, które nie są powiązane z Właścicielem, a do których w Serwisie zostały udostępnione linki (adresy URL).
          f. nieprawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych. Zarówno w zakresie funkcjonowania Serwisu jak i usług powiązanych z Serwisem,
     3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu, a korzystanie z Serwisu oznacza akceptację jego postanowień w pełni i bez zastrzeżeń.
     4. Do pozostałych stosunków między Użytkownikiem a Właścicielem stosuje się przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane są przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 
Regulamin obsługi płatności
     1. Ceny ogłoszeń, produktów i innych usług w ramach Serwisu każdorazowo zawarte są w cenniku, podanym do wiadomości Użytkownika przed dokonaniem płatności.
     2. Opis ogłoszeń, produktów i usług dostępnych w ramach cennika jest zawarty na stronie produktu, usługi lub znajduje się w cenniku.
     3. W zależności od dostępności danej opcji płatności zamieszczane ogłoszenie można opłacić kartą kredytową, przelewem lub gotówką
     4. Właściciel dopuszcza sprzedaż ogłoszeń, produktów i usług na innych warunkach niż domyślne, w tym także z bonifikatą. W przypadku takiej sprzedaży Klient jest informowany przed jej dokonaniem o kwotach, które obciążą go z tytułu płatności.
     5. Ogłoszenia i usługi zakupione w serwisie nie podlegają zwrotowi co nie wyklucza reklamacji z tytułu nienależytego wykonania usługi.
     6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zaakceptowania i opublikowania ogłoszenia drobnego w terminie do pięciu dni roboczych na co osoba przekazująca ogłoszenie wyraża zgodę.
     7. Ogłoszenia drobne o treści uznanej przez Właściciela za niezgodną z zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa osób trzecich lub je oczerniające, niepoprawne ortograficznie lub stylistycznie mogą być przez Właściciela odrzucone, nieopublikowane lub zmodyfikowane na co osoba przekazująca ogłoszenie drobne wyraża zgodę.
     8. Użytkownik upoważnia Właściciela do wystawienia faktury za usługi, które opłaca przelewem bez podpisu Użytkownika i przesłania jej jedynie w formie elektronicznej (plik PDF). Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych do faktury w przypadku dokonywania wpłat za usługi Właściciela dokonywanych przelewem. Na Użytkowniku ciąży odpowiedzialność karna za podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych umieszczonych w fakturze wystawionej z tytułu usług Właściciela opłacanych przez Użytkownika przelewem.